son2554 v1.1.016
เว็บv1.3.016 นะครับ วันที่21/11/53 ติดต่อ son2553@live.com
son2554 v1.1.016

อัพสิ่งใหม่กับrebornอยู่เสมอสดๆกันที่นี่ซับไทยและคลิป
 
บ้านGalleryค้นหาห้องแซทเล่นเกมได้ที่นี่สมัครสมาชิก(Register)เข้าสู่ระบบ(Log in)

Share
 

 Reborn ครองโลก !!

Go down 
ไปที่หน้า : Previous  1, 2
ผู้ตั้งข้อความ
googlebas
นักฆ่ารัตตืกาล
นักฆ่ารัตตืกาล


Join date : 25/11/2010
จำนวนข้อความ : 17

Reborn ครองโลก !! - Page 2 Empty
ตั้งหัวข้อเรื่อง: Re: Reborn ครองโลก !!   Reborn ครองโลก !! - Page 2 EmptyThu Nov 25, 2010 4:22 pm


เ ธ อ กำ ลั ง อ่ า น ข้ อ ค ว า ม ข อ ง ฉั น •·.·´¯`·.

2. เ ธ อ อ่ า น ข้ อ 1 จ บ ไ ป แ ว้ ว «·`·.¸

3. เ ธ อ ก ะ ลั ง คิ ด ว่ า . . มั น ฮ า ยั ง งั ย *¤]´)

4. เ ห มื อ น เ ธ อ จ ะ โ ด น ห ล อ ก *¤`·.·•

5. เ ธ อ เ ริ่ ม คิ ด ว่ า . . จ ะ ด่ า ฉั น ยั ง ไ ง ·÷±‡¨‘°

6. เ ธ อ เ ค รี ย ด . Oº°‘¨ ¨

7. เ ธ อ เ ค รี ย ด ม า ก ๆ ¨ ¨‘°ºO •°

9. เ ธ อ เ ค รี ย ด สุ ด ๆ .  

10. เ ธ อ เ ค รี ย ด . . จ น เ ธ อ ลื ม ดู ว่ า ไ ม่ มี ข้ อ 8 (0^◇^0)/

11. เ ธ อ หั น ไ ป ดู ว่ า ไ ม่ มี จิ ง ป่ า ว (^O^)/

12. เ ธ อ เ ลื่ อ น ก ลั บ ม า อี ก แ ล้ ว เ ห อ ๆ =^.^=

13. เ ธ อ เ ริ่ ม เ ลื่ อ น ล ง แ ล้ ว | (^_-)-☆

14. เ ธ อ เ ลื่ อ น ล ง อ ย่ า ง เ ร็ ว อ ย่ า ง เ ร็ ว .•*¤°

15. แ ล ะ ก็ เ ร็ ว เ ร็ ว . . . . . . .•°•.°´¯)*¤°

16. เ ร็ ว ม า ก ๆ °´¯)*¤°

17. เ ร็ ว จ น ไ ม่ รู้ ว่ า ข้ อ 1 3 นั้ น มี 2 ข้ อ . . . . .•°•.°´

18. แ ล้ ว เ ธ อ ก็ ย้ อ น ก ลั บ ไ ป ดู อี ก ค รั้ ง ¤ø,¸¸,ø¤

19. เ ธ อ โ ด น ห ล อ ก เ ต็ ม ๆ ข้ อ 1 3 มี อ ยู่ ข้ อ เ ดี ย ว º°`°º¤

20. เ ธ อ ส่ า ย หั ว ไ ป ม า . . . คิ ด ใ น ใ จ ว่ า มั น เ อ า ข้ อ ค ว า ม
บ้ า อ ะ ไ ร ม า ใ ห้ อ่ า น เ นี่ ย . . . . . ¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤

21. ไ ม่ มี ส า ร ะ อ ะ ไ ร เ ล ย . . . (-_-)b

22. แ ต่ ก็ ยั ง ทำ ใ ห้ เ ธ อ อ่ า น มั น ม า ถึ ง ต ร ง นี้ . . .  ▪ ▫

23. นั่ น แ น่ ! ! เ ธ อ แ อ บ ยิ้ ม ยิ้ ม . . . 5 5 5 + (*^o^*)ส า รุ ป . . .

ถ้ า เ ห็ น ข้ อ ค ว า ม นี้ เ เ ส ด ง ว่ า คุ ณ ถู ก คิ ด ถึ ง

จ ง ส่ ง ข้ อ ค ว า ม นี้ ใ ห้ ค ร บ 1 0 ค น ภ า ย ใ น 1 4 3 น า ที

ต่ อ จ า ก นี้ . . (*^o^*) + + + +

พ รุ่ ง นี้ จ ะ เ ป็ น วั น ที่ ดี ที่ สุ ด ข อ ง คุ ณ . . .
ขึ้นไปข้างบน Go down
googlebas
นักฆ่ารัตตืกาล
นักฆ่ารัตตืกาล


Join date : 25/11/2010
จำนวนข้อความ : 17

Reborn ครองโลก !! - Page 2 Empty
ตั้งหัวข้อเรื่อง: Re: Reborn ครองโลก !!   Reborn ครองโลก !! - Page 2 EmptyThu Nov 25, 2010 4:22 pm


เ ธ อ กำ ลั ง อ่ า น ข้ อ ค ว า ม ข อ ง ฉั น •·.·´¯`·.

2. เ ธ อ อ่ า น ข้ อ 1 จ บ ไ ป แ ว้ ว «·`·.¸

3. เ ธ อ ก ะ ลั ง คิ ด ว่ า . . มั น ฮ า ยั ง งั ย *¤]´)

4. เ ห มื อ น เ ธ อ จ ะ โ ด น ห ล อ ก *¤`·.·•

5. เ ธ อ เ ริ่ ม คิ ด ว่ า . . จ ะ ด่ า ฉั น ยั ง ไ ง ·÷±‡¨‘°

6. เ ธ อ เ ค รี ย ด . Oº°‘¨ ¨

7. เ ธ อ เ ค รี ย ด ม า ก ๆ ¨ ¨‘°ºO •°

9. เ ธ อ เ ค รี ย ด สุ ด ๆ .  

10. เ ธ อ เ ค รี ย ด . . จ น เ ธ อ ลื ม ดู ว่ า ไ ม่ มี ข้ อ 8 (0^◇^0)/

11. เ ธ อ หั น ไ ป ดู ว่ า ไ ม่ มี จิ ง ป่ า ว (^O^)/

12. เ ธ อ เ ลื่ อ น ก ลั บ ม า อี ก แ ล้ ว เ ห อ ๆ =^.^=

13. เ ธ อ เ ริ่ ม เ ลื่ อ น ล ง แ ล้ ว | (^_-)-☆

14. เ ธ อ เ ลื่ อ น ล ง อ ย่ า ง เ ร็ ว อ ย่ า ง เ ร็ ว .•*¤°

15. แ ล ะ ก็ เ ร็ ว เ ร็ ว . . . . . . .•°•.°´¯)*¤°

16. เ ร็ ว ม า ก ๆ °´¯)*¤°

17. เ ร็ ว จ น ไ ม่ รู้ ว่ า ข้ อ 1 3 นั้ น มี 2 ข้ อ . . . . .•°•.°´

18. แ ล้ ว เ ธ อ ก็ ย้ อ น ก ลั บ ไ ป ดู อี ก ค รั้ ง ¤ø,¸¸,ø¤

19. เ ธ อ โ ด น ห ล อ ก เ ต็ ม ๆ ข้ อ 1 3 มี อ ยู่ ข้ อ เ ดี ย ว º°`°º¤

20. เ ธ อ ส่ า ย หั ว ไ ป ม า . . . คิ ด ใ น ใ จ ว่ า มั น เ อ า ข้ อ ค ว า ม
บ้ า อ ะ ไ ร ม า ใ ห้ อ่ า น เ นี่ ย . . . . . ¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤

21. ไ ม่ มี ส า ร ะ อ ะ ไ ร เ ล ย . . . (-_-)b

22. แ ต่ ก็ ยั ง ทำ ใ ห้ เ ธ อ อ่ า น มั น ม า ถึ ง ต ร ง นี้ . . .  ▪ ▫

23. นั่ น แ น่ ! ! เ ธ อ แ อ บ ยิ้ ม ยิ้ ม . . . 5 5 5 + (*^o^*)ส า รุ ป . . .

ถ้ า เ ห็ น ข้ อ ค ว า ม นี้ เ เ ส ด ง ว่ า คุ ณ ถู ก คิ ด ถึ ง

จ ง ส่ ง ข้ อ ค ว า ม นี้ ใ ห้ ค ร บ 1 0 ค น ภ า ย ใ น 1 4 3 น า ที

ต่ อ จ า ก นี้ . . (*^o^*) + + + +

พ รุ่ ง นี้ จ ะ เ ป็ น วั น ที่ ดี ที่ สุ ด ข อ ง คุ ณ . . .
ขึ้นไปข้างบน Go down
googlebas
นักฆ่ารัตตืกาล
นักฆ่ารัตตืกาล


Join date : 25/11/2010
จำนวนข้อความ : 17

Reborn ครองโลก !! - Page 2 Empty
ตั้งหัวข้อเรื่อง: Re: Reborn ครองโลก !!   Reborn ครองโลก !! - Page 2 EmptyThu Nov 25, 2010 4:22 pm


เ ธ อ กำ ลั ง อ่ า น ข้ อ ค ว า ม ข อ ง ฉั น •·.·´¯`·.

2. เ ธ อ อ่ า น ข้ อ 1 จ บ ไ ป แ ว้ ว «·`·.¸

3. เ ธ อ ก ะ ลั ง คิ ด ว่ า . . มั น ฮ า ยั ง งั ย *¤]´)

4. เ ห มื อ น เ ธ อ จ ะ โ ด น ห ล อ ก *¤`·.·•

5. เ ธ อ เ ริ่ ม คิ ด ว่ า . . จ ะ ด่ า ฉั น ยั ง ไ ง ·÷±‡¨‘°

6. เ ธ อ เ ค รี ย ด . Oº°‘¨ ¨

7. เ ธ อ เ ค รี ย ด ม า ก ๆ ¨ ¨‘°ºO •°

9. เ ธ อ เ ค รี ย ด สุ ด ๆ .  

10. เ ธ อ เ ค รี ย ด . . จ น เ ธ อ ลื ม ดู ว่ า ไ ม่ มี ข้ อ 8 (0^◇^0)/

11. เ ธ อ หั น ไ ป ดู ว่ า ไ ม่ มี จิ ง ป่ า ว (^O^)/

12. เ ธ อ เ ลื่ อ น ก ลั บ ม า อี ก แ ล้ ว เ ห อ ๆ =^.^=

13. เ ธ อ เ ริ่ ม เ ลื่ อ น ล ง แ ล้ ว | (^_-)-☆

14. เ ธ อ เ ลื่ อ น ล ง อ ย่ า ง เ ร็ ว อ ย่ า ง เ ร็ ว .•*¤°

15. แ ล ะ ก็ เ ร็ ว เ ร็ ว . . . . . . .•°•.°´¯)*¤°

16. เ ร็ ว ม า ก ๆ °´¯)*¤°

17. เ ร็ ว จ น ไ ม่ รู้ ว่ า ข้ อ 1 3 นั้ น มี 2 ข้ อ . . . . .•°•.°´

18. แ ล้ ว เ ธ อ ก็ ย้ อ น ก ลั บ ไ ป ดู อี ก ค รั้ ง ¤ø,¸¸,ø¤

19. เ ธ อ โ ด น ห ล อ ก เ ต็ ม ๆ ข้ อ 1 3 มี อ ยู่ ข้ อ เ ดี ย ว º°`°º¤

20. เ ธ อ ส่ า ย หั ว ไ ป ม า . . . คิ ด ใ น ใ จ ว่ า มั น เ อ า ข้ อ ค ว า ม
บ้ า อ ะ ไ ร ม า ใ ห้ อ่ า น เ นี่ ย . . . . . ¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤

21. ไ ม่ มี ส า ร ะ อ ะ ไ ร เ ล ย . . . (-_-)b

22. แ ต่ ก็ ยั ง ทำ ใ ห้ เ ธ อ อ่ า น มั น ม า ถึ ง ต ร ง นี้ . . .  ▪ ▫

23. นั่ น แ น่ ! ! เ ธ อ แ อ บ ยิ้ ม ยิ้ ม . . . 5 5 5 + (*^o^*)ส า รุ ป . . .

ถ้ า เ ห็ น ข้ อ ค ว า ม นี้ เ เ ส ด ง ว่ า คุ ณ ถู ก คิ ด ถึ ง

จ ง ส่ ง ข้ อ ค ว า ม นี้ ใ ห้ ค ร บ 1 0 ค น ภ า ย ใ น 1 4 3 น า ที

ต่ อ จ า ก นี้ . . (*^o^*) + + + +

พ รุ่ ง นี้ จ ะ เ ป็ น วั น ที่ ดี ที่ สุ ด ข อ ง คุ ณ . . .
ขึ้นไปข้างบน Go down
googlebas
นักฆ่ารัตตืกาล
นักฆ่ารัตตืกาล


Join date : 25/11/2010
จำนวนข้อความ : 17

Reborn ครองโลก !! - Page 2 Empty
ตั้งหัวข้อเรื่อง: Re: Reborn ครองโลก !!   Reborn ครองโลก !! - Page 2 EmptyThu Nov 25, 2010 4:22 pm


เ ธ อ กำ ลั ง อ่ า น ข้ อ ค ว า ม ข อ ง ฉั น •·.·´¯`·.

2. เ ธ อ อ่ า น ข้ อ 1 จ บ ไ ป แ ว้ ว «·`·.¸

3. เ ธ อ ก ะ ลั ง คิ ด ว่ า . . มั น ฮ า ยั ง งั ย *¤]´)

4. เ ห มื อ น เ ธ อ จ ะ โ ด น ห ล อ ก *¤`·.·•

5. เ ธ อ เ ริ่ ม คิ ด ว่ า . . จ ะ ด่ า ฉั น ยั ง ไ ง ·÷±‡¨‘°

6. เ ธ อ เ ค รี ย ด . Oº°‘¨ ¨

7. เ ธ อ เ ค รี ย ด ม า ก ๆ ¨ ¨‘°ºO •°

9. เ ธ อ เ ค รี ย ด สุ ด ๆ .  

10. เ ธ อ เ ค รี ย ด . . จ น เ ธ อ ลื ม ดู ว่ า ไ ม่ มี ข้ อ 8 (0^◇^0)/

11. เ ธ อ หั น ไ ป ดู ว่ า ไ ม่ มี จิ ง ป่ า ว (^O^)/

12. เ ธ อ เ ลื่ อ น ก ลั บ ม า อี ก แ ล้ ว เ ห อ ๆ =^.^=

13. เ ธ อ เ ริ่ ม เ ลื่ อ น ล ง แ ล้ ว | (^_-)-☆

14. เ ธ อ เ ลื่ อ น ล ง อ ย่ า ง เ ร็ ว อ ย่ า ง เ ร็ ว .•*¤°

15. แ ล ะ ก็ เ ร็ ว เ ร็ ว . . . . . . .•°•.°´¯)*¤°

16. เ ร็ ว ม า ก ๆ °´¯)*¤°

17. เ ร็ ว จ น ไ ม่ รู้ ว่ า ข้ อ 1 3 นั้ น มี 2 ข้ อ . . . . .•°•.°´

18. แ ล้ ว เ ธ อ ก็ ย้ อ น ก ลั บ ไ ป ดู อี ก ค รั้ ง ¤ø,¸¸,ø¤

19. เ ธ อ โ ด น ห ล อ ก เ ต็ ม ๆ ข้ อ 1 3 มี อ ยู่ ข้ อ เ ดี ย ว º°`°º¤

20. เ ธ อ ส่ า ย หั ว ไ ป ม า . . . คิ ด ใ น ใ จ ว่ า มั น เ อ า ข้ อ ค ว า ม
บ้ า อ ะ ไ ร ม า ใ ห้ อ่ า น เ นี่ ย . . . . . ¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤

21. ไ ม่ มี ส า ร ะ อ ะ ไ ร เ ล ย . . . (-_-)b

22. แ ต่ ก็ ยั ง ทำ ใ ห้ เ ธ อ อ่ า น มั น ม า ถึ ง ต ร ง นี้ . . .  ▪ ▫

23. นั่ น แ น่ ! ! เ ธ อ แ อ บ ยิ้ ม ยิ้ ม . . . 5 5 5 + (*^o^*)ส า รุ ป . . .

ถ้ า เ ห็ น ข้ อ ค ว า ม นี้ เ เ ส ด ง ว่ า คุ ณ ถู ก คิ ด ถึ ง

จ ง ส่ ง ข้ อ ค ว า ม นี้ ใ ห้ ค ร บ 1 0 ค น ภ า ย ใ น 1 4 3 น า ที

ต่ อ จ า ก นี้ . . (*^o^*) + + + +

พ รุ่ ง นี้ จ ะ เ ป็ น วั น ที่ ดี ที่ สุ ด ข อ ง คุ ณ . . .
ขึ้นไปข้างบน Go down
googlebas
นักฆ่ารัตตืกาล
นักฆ่ารัตตืกาล


Join date : 25/11/2010
จำนวนข้อความ : 17

Reborn ครองโลก !! - Page 2 Empty
ตั้งหัวข้อเรื่อง: Re: Reborn ครองโลก !!   Reborn ครองโลก !! - Page 2 EmptyThu Nov 25, 2010 4:23 pm


เ ธ อ กำ ลั ง อ่ า น ข้ อ ค ว า ม ข อ ง ฉั น •·.·´¯`·.

2. เ ธ อ อ่ า น ข้ อ 1 จ บ ไ ป แ ว้ ว «·`·.¸

3. เ ธ อ ก ะ ลั ง คิ ด ว่ า . . มั น ฮ า ยั ง งั ย *¤]´)

4. เ ห มื อ น เ ธ อ จ ะ โ ด น ห ล อ ก *¤`·.·•

5. เ ธ อ เ ริ่ ม คิ ด ว่ า . . จ ะ ด่ า ฉั น ยั ง ไ ง ·÷±‡¨‘°

6. เ ธ อ เ ค รี ย ด . Oº°‘¨ ¨

7. เ ธ อ เ ค รี ย ด ม า ก ๆ ¨ ¨‘°ºO •°

9. เ ธ อ เ ค รี ย ด สุ ด ๆ .  

10. เ ธ อ เ ค รี ย ด . . จ น เ ธ อ ลื ม ดู ว่ า ไ ม่ มี ข้ อ 8 (0^◇^0)/

11. เ ธ อ หั น ไ ป ดู ว่ า ไ ม่ มี จิ ง ป่ า ว (^O^)/

12. เ ธ อ เ ลื่ อ น ก ลั บ ม า อี ก แ ล้ ว เ ห อ ๆ =^.^=

13. เ ธ อ เ ริ่ ม เ ลื่ อ น ล ง แ ล้ ว | (^_-)-☆

14. เ ธ อ เ ลื่ อ น ล ง อ ย่ า ง เ ร็ ว อ ย่ า ง เ ร็ ว .•*¤°

15. แ ล ะ ก็ เ ร็ ว เ ร็ ว . . . . . . .•°•.°´¯)*¤°

16. เ ร็ ว ม า ก ๆ °´¯)*¤°

17. เ ร็ ว จ น ไ ม่ รู้ ว่ า ข้ อ 1 3 นั้ น มี 2 ข้ อ . . . . .•°•.°´

18. แ ล้ ว เ ธ อ ก็ ย้ อ น ก ลั บ ไ ป ดู อี ก ค รั้ ง ¤ø,¸¸,ø¤

19. เ ธ อ โ ด น ห ล อ ก เ ต็ ม ๆ ข้ อ 1 3 มี อ ยู่ ข้ อ เ ดี ย ว º°`°º¤

20. เ ธ อ ส่ า ย หั ว ไ ป ม า . . . คิ ด ใ น ใ จ ว่ า มั น เ อ า ข้ อ ค ว า ม
บ้ า อ ะ ไ ร ม า ใ ห้ อ่ า น เ นี่ ย . . . . . ¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤

21. ไ ม่ มี ส า ร ะ อ ะ ไ ร เ ล ย . . . (-_-)b

22. แ ต่ ก็ ยั ง ทำ ใ ห้ เ ธ อ อ่ า น มั น ม า ถึ ง ต ร ง นี้ . . .  ▪ ▫

23. นั่ น แ น่ ! ! เ ธ อ แ อ บ ยิ้ ม ยิ้ ม . . . 5 5 5 + (*^o^*)ส า รุ ป . . .

ถ้ า เ ห็ น ข้ อ ค ว า ม นี้ เ เ ส ด ง ว่ า คุ ณ ถู ก คิ ด ถึ ง

จ ง ส่ ง ข้ อ ค ว า ม นี้ ใ ห้ ค ร บ 1 0 ค น ภ า ย ใ น 1 4 3 น า ที

ต่ อ จ า ก นี้ . . (*^o^*) + + + +

พ รุ่ ง นี้ จ ะ เ ป็ น วั น ที่ ดี ที่ สุ ด ข อ ง คุ ณ . . .
ขึ้นไปข้างบน Go down
googlebas
นักฆ่ารัตตืกาล
นักฆ่ารัตตืกาล


Join date : 25/11/2010
จำนวนข้อความ : 17

Reborn ครองโลก !! - Page 2 Empty
ตั้งหัวข้อเรื่อง: Re: Reborn ครองโลก !!   Reborn ครองโลก !! - Page 2 EmptyThu Nov 25, 2010 4:23 pm


เ ธ อ กำ ลั ง อ่ า น ข้ อ ค ว า ม ข อ ง ฉั น •·.·´¯`·.

2. เ ธ อ อ่ า น ข้ อ 1 จ บ ไ ป แ ว้ ว «·`·.¸

3. เ ธ อ ก ะ ลั ง คิ ด ว่ า . . มั น ฮ า ยั ง งั ย *¤]´)

4. เ ห มื อ น เ ธ อ จ ะ โ ด น ห ล อ ก *¤`·.·•

5. เ ธ อ เ ริ่ ม คิ ด ว่ า . . จ ะ ด่ า ฉั น ยั ง ไ ง ·÷±‡¨‘°

6. เ ธ อ เ ค รี ย ด . Oº°‘¨ ¨

7. เ ธ อ เ ค รี ย ด ม า ก ๆ ¨ ¨‘°ºO •°

9. เ ธ อ เ ค รี ย ด สุ ด ๆ .  

10. เ ธ อ เ ค รี ย ด . . จ น เ ธ อ ลื ม ดู ว่ า ไ ม่ มี ข้ อ 8 (0^◇^0)/

11. เ ธ อ หั น ไ ป ดู ว่ า ไ ม่ มี จิ ง ป่ า ว (^O^)/

12. เ ธ อ เ ลื่ อ น ก ลั บ ม า อี ก แ ล้ ว เ ห อ ๆ =^.^=

13. เ ธ อ เ ริ่ ม เ ลื่ อ น ล ง แ ล้ ว | (^_-)-☆

14. เ ธ อ เ ลื่ อ น ล ง อ ย่ า ง เ ร็ ว อ ย่ า ง เ ร็ ว .•*¤°

15. แ ล ะ ก็ เ ร็ ว เ ร็ ว . . . . . . .•°•.°´¯)*¤°

16. เ ร็ ว ม า ก ๆ °´¯)*¤°

17. เ ร็ ว จ น ไ ม่ รู้ ว่ า ข้ อ 1 3 นั้ น มี 2 ข้ อ . . . . .•°•.°´

18. แ ล้ ว เ ธ อ ก็ ย้ อ น ก ลั บ ไ ป ดู อี ก ค รั้ ง ¤ø,¸¸,ø¤

19. เ ธ อ โ ด น ห ล อ ก เ ต็ ม ๆ ข้ อ 1 3 มี อ ยู่ ข้ อ เ ดี ย ว º°`°º¤

20. เ ธ อ ส่ า ย หั ว ไ ป ม า . . . คิ ด ใ น ใ จ ว่ า มั น เ อ า ข้ อ ค ว า ม
บ้ า อ ะ ไ ร ม า ใ ห้ อ่ า น เ นี่ ย . . . . . ¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤

21. ไ ม่ มี ส า ร ะ อ ะ ไ ร เ ล ย . . . (-_-)b

22. แ ต่ ก็ ยั ง ทำ ใ ห้ เ ธ อ อ่ า น มั น ม า ถึ ง ต ร ง นี้ . . .  ▪ ▫

23. นั่ น แ น่ ! ! เ ธ อ แ อ บ ยิ้ ม ยิ้ ม . . . 5 5 5 + (*^o^*)ส า รุ ป . . .

ถ้ า เ ห็ น ข้ อ ค ว า ม นี้ เ เ ส ด ง ว่ า คุ ณ ถู ก คิ ด ถึ ง

จ ง ส่ ง ข้ อ ค ว า ม นี้ ใ ห้ ค ร บ 1 0 ค น ภ า ย ใ น 1 4 3 น า ที

ต่ อ จ า ก นี้ . . (*^o^*) + + + +

พ รุ่ ง นี้ จ ะ เ ป็ น วั น ที่ ดี ที่ สุ ด ข อ ง คุ ณ . . .
ขึ้นไปข้างบน Go down
googlebas
นักฆ่ารัตตืกาล
นักฆ่ารัตตืกาล


Join date : 25/11/2010
จำนวนข้อความ : 17

Reborn ครองโลก !! - Page 2 Empty
ตั้งหัวข้อเรื่อง: Re: Reborn ครองโลก !!   Reborn ครองโลก !! - Page 2 EmptyThu Nov 25, 2010 4:24 pm


เ ธ อ กำ ลั ง อ่ า น ข้ อ ค ว า ม ข อ ง ฉั น •·.·´¯`·.

2. เ ธ อ อ่ า น ข้ อ 1 จ บ ไ ป แ ว้ ว «·`·.¸

3. เ ธ อ ก ะ ลั ง คิ ด ว่ า . . มั น ฮ า ยั ง งั ย *¤]´)

4. เ ห มื อ น เ ธ อ จ ะ โ ด น ห ล อ ก *¤`·.·•

5. เ ธ อ เ ริ่ ม คิ ด ว่ า . . จ ะ ด่ า ฉั น ยั ง ไ ง ·÷±‡¨‘°

6. เ ธ อ เ ค รี ย ด . Oº°‘¨ ¨

7. เ ธ อ เ ค รี ย ด ม า ก ๆ ¨ ¨‘°ºO •°

9. เ ธ อ เ ค รี ย ด สุ ด ๆ .  

10. เ ธ อ เ ค รี ย ด . . จ น เ ธ อ ลื ม ดู ว่ า ไ ม่ มี ข้ อ 8 (0^◇^0)/

11. เ ธ อ หั น ไ ป ดู ว่ า ไ ม่ มี จิ ง ป่ า ว (^O^)/

12. เ ธ อ เ ลื่ อ น ก ลั บ ม า อี ก แ ล้ ว เ ห อ ๆ =^.^=

13. เ ธ อ เ ริ่ ม เ ลื่ อ น ล ง แ ล้ ว | (^_-)-☆

14. เ ธ อ เ ลื่ อ น ล ง อ ย่ า ง เ ร็ ว อ ย่ า ง เ ร็ ว .•*¤°

15. แ ล ะ ก็ เ ร็ ว เ ร็ ว . . . . . . .•°•.°´¯)*¤°

16. เ ร็ ว ม า ก ๆ °´¯)*¤°

17. เ ร็ ว จ น ไ ม่ รู้ ว่ า ข้ อ 1 3 นั้ น มี 2 ข้ อ . . . . .•°•.°´

18. แ ล้ ว เ ธ อ ก็ ย้ อ น ก ลั บ ไ ป ดู อี ก ค รั้ ง ¤ø,¸¸,ø¤

19. เ ธ อ โ ด น ห ล อ ก เ ต็ ม ๆ ข้ อ 1 3 มี อ ยู่ ข้ อ เ ดี ย ว º°`°º¤

20. เ ธ อ ส่ า ย หั ว ไ ป ม า . . . คิ ด ใ น ใ จ ว่ า มั น เ อ า ข้ อ ค ว า ม
บ้ า อ ะ ไ ร ม า ใ ห้ อ่ า น เ นี่ ย . . . . . ¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤

21. ไ ม่ มี ส า ร ะ อ ะ ไ ร เ ล ย . . . (-_-)b

22. แ ต่ ก็ ยั ง ทำ ใ ห้ เ ธ อ อ่ า น มั น ม า ถึ ง ต ร ง นี้ . . .  ▪ ▫

23. นั่ น แ น่ ! ! เ ธ อ แ อ บ ยิ้ ม ยิ้ ม . . . 5 5 5 + (*^o^*)ส า รุ ป . . .

ถ้ า เ ห็ น ข้ อ ค ว า ม นี้ เ เ ส ด ง ว่ า คุ ณ ถู ก คิ ด ถึ ง

จ ง ส่ ง ข้ อ ค ว า ม นี้ ใ ห้ ค ร บ 1 0 ค น ภ า ย ใ น 1 4 3 น า ที

ต่ อ จ า ก นี้ . . (*^o^*) + + + +

พ รุ่ ง นี้ จ ะ เ ป็ น วั น ที่ ดี ที่ สุ ด ข อ ง คุ ณ . . .
ขึ้นไปข้างบน Go down
googlebas
นักฆ่ารัตตืกาล
นักฆ่ารัตตืกาล


Join date : 25/11/2010
จำนวนข้อความ : 17

Reborn ครองโลก !! - Page 2 Empty
ตั้งหัวข้อเรื่อง: Re: Reborn ครองโลก !!   Reborn ครองโลก !! - Page 2 EmptyThu Nov 25, 2010 4:24 pm


เ ธ อ กำ ลั ง อ่ า น ข้ อ ค ว า ม ข อ ง ฉั น •·.·´¯`·.

2. เ ธ อ อ่ า น ข้ อ 1 จ บ ไ ป แ ว้ ว «·`·.¸

3. เ ธ อ ก ะ ลั ง คิ ด ว่ า . . มั น ฮ า ยั ง งั ย *¤]´)

4. เ ห มื อ น เ ธ อ จ ะ โ ด น ห ล อ ก *¤`·.·•

5. เ ธ อ เ ริ่ ม คิ ด ว่ า . . จ ะ ด่ า ฉั น ยั ง ไ ง ·÷±‡¨‘°

6. เ ธ อ เ ค รี ย ด . Oº°‘¨ ¨

7. เ ธ อ เ ค รี ย ด ม า ก ๆ ¨ ¨‘°ºO •°

9. เ ธ อ เ ค รี ย ด สุ ด ๆ .  

10. เ ธ อ เ ค รี ย ด . . จ น เ ธ อ ลื ม ดู ว่ า ไ ม่ มี ข้ อ 8 (0^◇^0)/

11. เ ธ อ หั น ไ ป ดู ว่ า ไ ม่ มี จิ ง ป่ า ว (^O^)/

12. เ ธ อ เ ลื่ อ น ก ลั บ ม า อี ก แ ล้ ว เ ห อ ๆ =^.^=

13. เ ธ อ เ ริ่ ม เ ลื่ อ น ล ง แ ล้ ว | (^_-)-☆

14. เ ธ อ เ ลื่ อ น ล ง อ ย่ า ง เ ร็ ว อ ย่ า ง เ ร็ ว .•*¤°

15. แ ล ะ ก็ เ ร็ ว เ ร็ ว . . . . . . .•°•.°´¯)*¤°

16. เ ร็ ว ม า ก ๆ °´¯)*¤°

17. เ ร็ ว จ น ไ ม่ รู้ ว่ า ข้ อ 1 3 นั้ น มี 2 ข้ อ . . . . .•°•.°´

18. แ ล้ ว เ ธ อ ก็ ย้ อ น ก ลั บ ไ ป ดู อี ก ค รั้ ง ¤ø,¸¸,ø¤

19. เ ธ อ โ ด น ห ล อ ก เ ต็ ม ๆ ข้ อ 1 3 มี อ ยู่ ข้ อ เ ดี ย ว º°`°º¤

20. เ ธ อ ส่ า ย หั ว ไ ป ม า . . . คิ ด ใ น ใ จ ว่ า มั น เ อ า ข้ อ ค ว า ม
บ้ า อ ะ ไ ร ม า ใ ห้ อ่ า น เ นี่ ย . . . . . ¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤

21. ไ ม่ มี ส า ร ะ อ ะ ไ ร เ ล ย . . . (-_-)b

22. แ ต่ ก็ ยั ง ทำ ใ ห้ เ ธ อ อ่ า น มั น ม า ถึ ง ต ร ง นี้ . . .  ▪ ▫

23. นั่ น แ น่ ! ! เ ธ อ แ อ บ ยิ้ ม ยิ้ ม . . . 5 5 5 + (*^o^*)ส า รุ ป . . .

ถ้ า เ ห็ น ข้ อ ค ว า ม นี้ เ เ ส ด ง ว่ า คุ ณ ถู ก คิ ด ถึ ง

จ ง ส่ ง ข้ อ ค ว า ม นี้ ใ ห้ ค ร บ 1 0 ค น ภ า ย ใ น 1 4 3 น า ที

ต่ อ จ า ก นี้ . . (*^o^*) + + + +

พ รุ่ ง นี้ จ ะ เ ป็ น วั น ที่ ดี ที่ สุ ด ข อ ง คุ ณ . . .
ขึ้นไปข้างบน Go down
oneza0230
vip
vip
oneza0230

Join date : 22/11/2010
จำนวนข้อความ : 395
ที่อยู่ : นามิโมริ

Character sheet
HP:
Reborn ครองโลก !! - Page 2 Left_bar_bleue100000/100000Reborn ครองโลก !! - Page 2 Empty_bar_bleue  (100000/100000)

Reborn ครองโลก !! - Page 2 Empty
ตั้งหัวข้อเรื่อง: Re: Reborn ครองโลก !!   Reborn ครองโลก !! - Page 2 EmptyThu Nov 25, 2010 10:28 pm

สุดยอดครับ
ขึ้นไปข้างบน Go down
soma uke
มาเฟียฝึกหัด
soma uke

Join date : 02/12/2010
จำนวนข้อความ : 45

Reborn ครองโลก !! - Page 2 Empty
ตั้งหัวข้อเรื่อง: Re: Reborn ครองโลก !!   Reborn ครองโลก !! - Page 2 EmptyFri Dec 03, 2010 11:26 pm

สุดยอดเลยนะเนีย Reborn ครองโลก !! - Page 2 464154
ขึ้นไปข้างบน Go down
peachsk129
บอสมาเฟีย
บอสมาเฟีย
peachsk129

Join date : 02/10/2010
จำนวนข้อความ : 409
ที่อยู่ : โกคุโยแรน

Character sheet
HP:
Reborn ครองโลก !! - Page 2 Left_bar_bleue100000/100000Reborn ครองโลก !! - Page 2 Empty_bar_bleue  (100000/100000)

Reborn ครองโลก !! - Page 2 Empty
ตั้งหัวข้อเรื่อง: Re: Reborn ครองโลก !!   Reborn ครองโลก !! - Page 2 EmptySat Dec 04, 2010 12:31 am

เปลี่ยนใหม่หนุกกว่าเดิม
ขึ้นไปข้างบน Go down
bes456456
มาเฟียฝึกหัด
bes456456

Join date : 24/11/2010
จำนวนข้อความ : 60
ที่อยู่ : ตรงนี้ที่เดิม

Character sheet
HP:
Reborn ครองโลก !! - Page 2 Left_bar_bleue100000/100000Reborn ครองโลก !! - Page 2 Empty_bar_bleue  (100000/100000)

Reborn ครองโลก !! - Page 2 Empty
ตั้งหัวข้อเรื่อง: Re: Reborn ครองโลก !!   Reborn ครองโลก !! - Page 2 EmptySun Dec 05, 2010 2:47 pm

555+
ขึ้นไปข้างบน Go down
khanoon_princess
ฝึกงานมาเฟีย
ฝึกงานมาเฟีย


Join date : 25/03/2011
จำนวนข้อความ : 1

Reborn ครองโลก !! - Page 2 Empty
ตั้งหัวข้อเรื่อง: Re: Reborn ครองโลก !!   Reborn ครองโลก !! - Page 2 EmptyFri Mar 25, 2011 3:18 pm

ขอบคุณจ้า รีบอร์น จงเจริญ\^^/
ขึ้นไปข้างบน Go down
 
Reborn ครองโลก !!
ขึ้นไปข้างบน 
หน้า 2 จาก 2ไปที่หน้า : Previous  1, 2

Permissions in this forum:คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
son2554 v1.1.016 :: TALK ROOM :: ห้องคุยเล่นๆ-
ไปที่: